Przejdź do treści

Pełna oferta

Produkcja betonu w naszej firmie oraz związane z nią procedury kontrolne i kryteria oceny zgodności, oparte są na wymaganiach aktualnej normy europejskiej PN-EN 206-1 „Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”

Do badania konsystencji betonów plastycznych, jako metody referencyjnej używamy metody opadu stożka Abramsa, która jest najbardziej rozpowszechniona w Polsce. Standardowo proponujemy beton w konsystencji S3 wg PN-EN 206-1, co  pozwala na łatwe pompowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej.

Co oferujemy?

Beton w klasach od C8/10 do C 40/50

Beton jest materiałem powstałym poprzez połączenie cementu (spoiwa) z wodą oraz kruszywem (wypełniaczem), a także ewentualnymi dodatkami. Woda pozwala na uzyskanie pożądanej konsystencji wyrobu, a wypełniacze nadają mu odpowiednie właściwości. Kruszywem jest zwykle piasek lub żwir,  którego średnice ziaren dobierane są w zależności od pożądanych cech betonu.

 • C8/10 (zbliżona do dawnej klasy B10, beton tej klasy można wykorzystać jako warstwę wyrównawczą podłogi dociskową w tarasach, gdzie wytrzymałość betonu nie jest istotna)
 • C12/15 (zbliżona do dawnej klasy B15)
 • C16/20 (zbliżona do dawnej klasy B20, beton tej klasy można wykorzystać przy fundamentach, nadprożach i płytach w domach jednorodzinnych)
 • C20/25 (zbliżona do dawnej klasy B25, beton tej klasy można wykorzystać do budowy fundamentów, stropów, wieńców w stropach, warstw podłogi na gruncie, słupków w ściankach kolankowych oraz nadproży monolitycznych i schodów)
 • C25/30 (zbliżona do dawnej klasy B30)
 • C30/37 (zbliżona do dawnej klasy B37, a także B35 i B40 według „PN-S-10042:1991” – norma mostowa, beton tej klasy można wykorzystać przy budowie mostów, śluz i wiaduktów)
 • C35/45 (zbliżona do dawnej klasy B45)
 • C40/50 (zbliżona do dawnej klasy B50)
Beton posadzkowy

Beton posadzkowy jest wykorzystywany głównie w budownictwie przemysłowym (hale przemysłowe), oraz w budownictwie usługowo-handlowym. Posadzki wykonujemy z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (brobeton) lub bez (do układania na tradycyjnych siatkach stalowych). Odpowiednio dobrane komponenty betonu pozwalają na łatwe układanie i wykańczanie powierzchni mieszanki betonowej, np. przez zacieranie mechaniczne z utwardzeniem powierzchniowym

Beton wodoszczelny

Beton wodoszczelny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyższa szczelność betonu w porównaniu z betonem zwykłym. Beton wodoszczelny stosujemy do konstrukcji betonowych narażonych na kontakt z wodą np. baseny, zbiorniki, fundamenty, ściany podpiwniczeń itp. Rozróżniamy 6 stopni wodoszczelności od W2 do W12)

Fibrobeton

Fibrobetony są betonami z dodatkiem włókien stalowych lub syntetycznych (najczęściej polipropylenowych), czyli z tzw. zbrojeniem rozproszonym. Zastosowanie włókien w betonie pozwala całkowicie wyeliminować lub częściowo ograniczyć ilość tradycyjnego zbrojenia stalowego. Zalety dodatku włókien do betonu są następujące: • Znaczna redukcja skurczu • Duży wzrost wytrzymałości na rozciąganie i zginanie • Wzrost wytrzymałość na ściskanie • Wielokrotnie zwiększona udarność • Znacznie podwyższona odporność na ścieranie • Mniejsza nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność • Znacznie wyższa ognioodporność • Zwiększona mrozoodporność • Łatwość i bezpieczeństwo użycia • Ograniczenie nakładów pracy (znaczne ograniczenie robót zbrojarskich) Fibrobetony znalazły zastosowanie głównie przy produkcji betonu posadzkowego w budownictwie przemysłowym.

Beton HYDROTECHNICZNY

W betonach hydrotechnicznych na pierwszy plan wysuwają się takie właściwości betonu jak: wysoka wodoszczelność i mrozoodporność, niski skurcz, odporność na ścieranie i kawitację oraz odporność na agresję chemiczną. Trudne warunki środowiskowe, w jakich eksploatowany jest beton w obiektach hydrotechnicznych wymagają stosowania wysokiej jakości kruszyw, domieszek chemicznych oraz cementów o specjalnych właściwościach – wysokiej odporności na siarczany (HSR) oraz niskim cieple hydratacji (LH). Betony hydrotechniczne znajdują zastosowanie przy budowie oczyszczalni ścieków, jazów, zapór wodnych, nabrzeży itp.

Beton Drogowy/nawierzchniowy

Beton napowietrzony o wysokiej wytrzymałości, odporny na czynniki atmosferyczne takie jak mróz, a także środki odladzające czy korozję związaną ze ścieraniem. Zadaniem płyty z betonu drogowego jest równomierne przenoszenie obciążeń na podłoże gruntowe oraz zapewniać odpowiednia przyczepność do kół pojazdów. Betony drogowe są wykorzystywane do budowy nawierzchni dróg, parkingów, placów manewrowych itp.

Zaprawy budowlane

Mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stan stały.

Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do:

 • łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących ścianę z murem itp. w jedną całość,
 • wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i uszczelnienie elementów budowli,
 • ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów),
 • produkcja wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.).
Stabilizacje CBGM

Składają się z kruszyw o kontrolowanym uziarnieniu oraz cementu. Mieszanki CBGM przygotowywane są z uwzględnieniem wymagań poszczególnych inwestycji. Muszą przy tym spełniać precyzyjnie określone normy.
Zastosowanie znajdują między innymi w inwestycjach drogowych i lotniskowych. Przy ich pomocy tworzy się warstwy podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

Podsypki cementowo-piaskowe

Wilgotna mieszanina piasku oraz cementu, dobrana w określonych stosunkach objętościowych. Ma za zadanie ustabilizowanie gruntu, tak by przenosić obciążenia wynikające z sił nacisku. Stanowi więc warstwę wzmacniającą, a przy tym wyrównującą. W zależności od rodzaju podsypki jej wytrzymałość może się wahać w zakresie od 1,5MPa do 5 MPa